przedsiębiorstwo budowlane
logo

Klauzula Informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia i wykonywania umowy

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne Łęgprzem Sp. z o.o., mająca siedzibę w Krakowie (31-587), przy ul. Ciepłowniczej 1.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: dyrekcja@legprzem.com.pl, bądź telefonicznie pod numerem +48 (012) 644 71 99 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/ Pan/Państwo skontaktować poprzez email iod@legprzem.com.pl, kontakt telefoniczny pod numerem +48(012) 664 71 99 wew.25 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana/Państwa dane będą przetwarzane w celu:

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana/Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT oraz dostawcom usług kadrowo-płacowych bądź Zamawiającym/Inwestorom w ramach realizacji przez Panią/Pana/Państwa umów podwykonawczych/zamówień.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy/zamówienia, wliczając w to okres trwania rękojmi i gwarancji, aż do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu w/w umowy/zamówienia.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu/Państwu prawo dostępu do Pani/Pana/Państwa danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu/Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy, miejsca popełnienia domniemanego naruszenia bądź położenia siedziby Państwa spółki.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest konieczne do składania i przyjmowania ofert, prowadzenia procesu negocjacyjnego oraz zawarcia i wykonania umowy/zamówienia – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy bądź złożenia zamówienia.