przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

12.04.2018 r.:
Centrum Badawczo-Rozwojowe

Zapytanie ofertowe ETAP 2 cz. 4 dla realizacji projektu pn.: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przedsiębiorstwa Budowlano-Produkcyjnego Łęgprzem Sp. z o.o.”. 

Zapraszamy do złożenia oferty w zakresie wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych dotyczących „Budowy budynku biurowego (Centrum Badawczo – Rozwojowe) wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, teletechniczną. wodną, hydrantową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, grzewczą, wentylacyjną, klimatyzacyjną, zbiornikiem p.poż, infrastrukturą techniczną – zewnętrznymi fragmentami instalacji wewnętrznych: elektryczną, wodną, hydrantową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, grzewczą oraz infrastrukturą drogową- miejscami postojowymi, zagospodarowaniem terenu i budową stacji transformatorowej na dz. nr 12/216, Obr. 55, jedn. ewid. Nowa Huta przy ul. Ciepłowniczej w Krakowie”, odpowiednio w odniesieniu do ETAP 2 cz. 4 zamówienia, dla Przedsiębiorstwa Budowlano – Produkcyjnego Łęgprzem Sp. z o.o. z siedzibą Krakowie (31-587) przy ul. Ciepłownicza 1. Zamówienie jest planowane w ramach projektu pt. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Łęgprzem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, którego realizacja jest dofinansowana w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dokumentacja przetargowa ETAP 2 cz. 4 dostępna jest pod poniższymi linkami:
– SIWZ z załącznikami
– dokumentacja projektowa ETAP 2 cz. 4

Zapytanie ofertowe ETAP 2 cz. 4 obejmuje: „Roboty instalacyjne elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne: instalacje silnoprądowe, instalacje słaboprądowe, AKPiA wraz z systemem wizualizacji, wykonanie i wyposażenie budynku stacji transformatorowej, przyłącz teletechniczny”.

INFORMUJEMY, ŻE TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA Z DNIEM 27.04.2018 R. O GODZ. 9.00.