przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

13.03.2018 r.:
Centrum Badawczo-Rozwojowe

Zapytanie ofertowe ETAP 1 cz. 2 oraz ETAP 2 cz. 1-4 dla realizacji projektu pn.: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przedsiębiorstwa Budowlano-Produkcyjnego Łęgprzem Sp. z o.o.”. 

Zapraszamy do złożenia oferty w zakresie wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych dotyczących „Budowy budynku biurowego (Centrum Badawczo – Rozwojowe) wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, teletechniczną. wodną, hydrantową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, grzewczą, wentylacyjną, klimatyzacyjną, zbiornikiem p.poż, infrastrukturą techniczną – zewnętrznymi fragmentami instalacji wewnętrznych: elektryczną, wodną, hydrantową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, grzewczą oraz infrastrukturą drogową- miejscami postojowymi, zagospodarowaniem terenu i budową stacji transformatorowej na dz. nr 12/216, Obr. 55, jedn. ewid. Nowa Huta przy ul. Ciepłowniczej w Krakowie”, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, dla Przedsiębiorstwa Budowlano – Produkcyjnego Łęgprzem Sp. z o.o. z siedzibą Krakowie (31-587) przy ul. Ciepłownicza 1. Zamówienie jest planowane w ramach projektu pt. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Łęgprzem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, którego realizacja jest dofinansowana w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dokumentacja przetargowa ETAP 1 cz. 2 oraz ETAP 2 cz. 1-4 dostępna jest pod poniższymi linkami:
SIWZ z załącznikami
dokumentacja projektowa ETAP 1 cz. 2
dokumentacja projektowa ETAP 2 cz. 1
– dokumentacja projektowa ETAP 2 cz. 2
– dokumentacja projektowa ETAP 2 cz. 3
– dokumentacja projektowa ETAP 2 cz. 4

Możliwe jest złożenie oferty dla jednej z części, kilku części lub wszystkich części przedmiotu zamówienia. 

Zapytanie ofertowe ETAP 1 cz. 2 obejmuje: 
Część 2 – „Roboty wykończeniowe kondygnacji podziemnej oraz powierzchni do realizacji projektów badawczych na poziomie kondygnacji podziemnej oraz kondygnacjach nadziemnych”.

Zapytanie ofertowe ETAP 2 cz. 1-4 obejmuje:
Część 1 – „Stolarka okienna zewnętrzna, drzwi zewnętrzne rozsuwane wraz z witryną i drzwi do napowietrzania klatki schodowej, elewacje wraz z dociepleniem oraz balustradą, obudowa urządzeń dachowych, świetlik nad klatką schodową, wykończenie zagospodarowania terenu, podkonstrukcje urządzeń dachowych wraz z podestami technicznymi”,
Część 2 – „Roboty wykończeniowe holu wejściowego, przedsionka, korytarzy głównych, klatki schodowej, toalet, dostawa i montaż windy osobowej – części ogólnodostępne”,
Część 3 – „Roboty instalacyjne sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne: instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, przyłącz wodociągowy, przyłącz kanalizacji deszczowej, przyłącz kanalizacji sanitarnej, przyłącz ciepłowniczy”,
Część 4 – „Roboty instalacyjne elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne: instalacje silnoprądowe, instalacje słaboprądowe, AKPiA wraz z systemem wizualizacji, wykonanie i wyposażenie budynku stacji transformatorowej, przyłącz teletechniczny”.

INFORMUJEMY, ŻE TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA Z DNIEM 28.03.2018 R. O GODZ. 9.00.