przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

13.09.2017 r.:
Centrum Badawczo – Rozwojowe

Zapytanie ofertowe ETAP 1 dla realizacji projektu pn.: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przedsiębiorstwa Budowlano-Produkcyjnego Łęgprzem Sp. z o.o.”. Zapraszamy do złożenia oferty w zakresie wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych dotyczących „Budowy budynku biurowego (Centrum Badawczo – Rozwojowe) wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, teletechniczną. wodną, hydrantową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, grzewczą, wentylacyjną, klimatyzacyjną, zbiornikiem p.poż, infrastrukturą techniczną – zewnętrznymi fragmentami instalacji wewnętrznych: elektryczną, wodną, hydrantową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, grzewczą oraz infrastrukturą drogową- miejscami postojowymi, zagospodarowaniem terenu i budową stacji transformatorowej na dz. nr 12/216, Obr. 55, jedn. ewid. Nowa Huta przy ul. Ciepłowniczej w Krakowie”, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla Przedsiębiorstwa Budowlano – Produkcyjnego Łęgprzem Sp. z o.o. z siedzibą Krakowie (31-587) przy ul. Ciepłownicza 1. Zamówienie jest planowane w ramach projektu pt. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Łęgprzem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, którego realizacja jest dofinansowana w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dokumentacja przetargowa ETAP 1 dostępna jest tutaj.

Zapytanie ofertowe ETAP 1 obejmuje dwie części: 

Część 1 – Roboty ogólnobudowlane stanu surowego otwartego wraz z dachem i  pokryciem dachowym, pokryciem tarasu, pokryciem stropodachu podcienia.
Część 2 – Roboty ogólnobudowlane wykończeniowe z wyłączeniem holu wejściowego i części ogólnodostępnych.

INFORMUJEMY, ŻE TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYNĄŁ Z DNIEM 28.09.2017 R. O GODZ. 9.00.