przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

Jak bezpiecznie użytkować koparko-ładowarki?

Koparko-ładowarka to maszyna, przeznaczona do robót ziemnych i spełniająca jednocześnie dwie funkcje – koparki oraz ładowarki. Jej nadwozie przypomina konstrukcję traktora. Jest stabilna, wytrzymała mechanicznie i odporna na obciążenia dynamiczne. Charakteryzuje się dość znaczną siłą wyrywającą i dużym udźwigiem. To jedna z najbardziej uniwersalnych maszyn budowlanych, niezbędna na każdym placu budowy. Gwarantem niezawodności jej działania jest przestrzeganie zasad prawidłowej eksploatacji oraz przepisów BHP.

 

Obsługa przez wyspecjalizowanych operatorów

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 2011 roku, do obsługi koparko-ładowarki niezbędne jest uzyskanie stosownych uprawnień. Do szkolenia na operatora koparko-ładowarek może przystąpić osoba, która ukończyła 18 rok życia, posiada wykształcenie minimum podstawowe i aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu. Szkolenia takie bardzo często przeprowadzane są przez firmy, oferujące wynajem koparko-ładowarek. Po odbyciu kursu można przystąpić do egzaminu państwowego przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Świadectwo i wpis do książki operatora maszyn roboczych uprawnia do obsługi koparko-ładowarek kategorii III. Warto przy tym pamiętać, że prawo jazdy kategorii B uprawnia tylko i wyłącznie do kierowania koparko-ładowarką, ale nie do jej obsługi. Tylko zdobycie odpowiednich kwalifikacji w zakresie budowy i obsługi koparko-ładowarek oraz technologii wykonywanych nią robót zapewni optymalne warunki bezpieczeństwa pracy.

 

Zasady bezpiecznej eksploatacji

Do pracy na koparko-ładowarce należy przystąpić w odpowiednio przystosowanej odzieży roboczej oraz kasku ochronnym. Przed uruchomieniem maszyny należy wykonać test hamulca parkingowego, uzupełnić zbiornik paliwa, ustawić tylne koła na wprost i upewnić się, że w obszarze pracy nie znajdują się osoby postronne. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu koparko-ładowarki, należy przerwać pracę i zgłosić usterkę przełożonemu. Nie wolno dopuszczać do obsługi maszyny osób niepowołanych, a także przewozić w kabinie dodatkowych osób. Niedozwolone jest zdejmowanie zabezpieczeń, przenoszenie ładunku nad kabiną, przekraczanie maksymalnych obciążeń czy dokonywanie napraw maszyny, będącej w ruchu. Należy pamiętać o zachowywaniu bezpiecznych odległości, używaniu pręta blokującego hamulec, reagowaniu na znaki ostrzegawcze oraz blokowaniu dźwigni sterowania i zabezpieczeniu maszyny po zakończonej pracy. Istotne jest także, aby wszelkie naprawy były wykonywane przez osoby do tego uprawnione.