przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

Kto może zostać operatorem żurawi wieżowych?

Żuraw wieżowy, potocznie zwany dźwigiem, to urządzenie dźwignicowe i zarazem jedna z największych maszyn budowlanych. Może być stacjonarny lub jezdny, posiada kilka napędów elektrycznych i budowany jest w oparciu o wielosekcyjną konstrukcję kratownicową. Wysięgniki żurawi wieżowych są wychylne lub wodzakowe. Żuraw wieżowy może obsługiwać tylko przeszkolona w tym celu osoba, która uzyskała specjalistyczne uprawnienia państwowe. Sprawdźmy, jak je zdobyć?

 

Szkolenie na operatora żurawi wieżowych

Operatorem dźwigu może zostać tylko osoba, która zdobyła stosowne uprawnienia, nadane przez Urząd Dozoru Technicznego w wyniku zdania egzaminu państwowego. Egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i musi zostać poprzedzony odbyciem szkolenia na operatora żurawi wieżowych. Wyspecjalizowane ośrodki szkoleniowe dysponują własnym sprzętem do szkoleń i organizują egzaminy UDT. Do szkolenia na operatora żurawi wieżowych może przystąpić osoba, która ukończyła 18 rok życia i posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi urządzeń transportu bliskiego oraz pozytywną opinię z badań psychologicznych. Po zdaniu egzaminu przed Inspektorem UDT, kandydaci otrzymują uprawnienia do obsługi żurawi wieżowych kategorii Ż I.

Szkolenie na operatora żurawi wieżowych obejmuje takie zagadnienia, jak budowa żurawi i ich mechanizmy, napęd i sterowanie, sprzęt przeładunkowy, urządzenia bezpieczeństwa, zasady eksploatacji oraz montaż i transport żurawi. Nie zabraknie także wiadomości ogólnych o stalowych konstrukcjach nośnych, dozorze technicznym czy wytwarzaniu żurawi. Z tego względu szkolenie na operatora żurawi dźwigowych rekomenduje się zwłaszcza absolwentom szkół zawodowych i technicznych.

 

Kompetencje na operatora żurawi wieżowych

Szkolenie na operatora żurawi dźwigowych jest niezbędnym elementem w procesie nabywania kompetencji zawodowych. Dotyczą one obsługi i kontroli pracy żurawia wieżowego. Operator żurawia wieżowego musi znać budowę oraz zasady działania i eksploatacji maszyny, potrafić czytać dokumentację techniczno-ruchową, a także prawidłowo organizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami BHP. Powinien posiadać wiedzę w zakresie rodzajów i kryteriów zużycia cięgien nośnych, zawiesi, urządzeń chwytających i osprzętu pomocniczego. Operator dźwigu potrafi ponad to dobierać narzędzia pracy zgodnie z gabarytami ładunku, a także prawidłowo oceniać stan konstrukcji nośnej, mocowań oraz instalacji elektryczno-hydraulicznych. Wie, jak zabezpieczyć żurawia przed dostępem osób niepowołanych, w jaki sposób manewrować nim w różnych warunkach atmosferycznych i przy zmiennych parametrach oraz jak odczytywać instrukcje sygnalisty.