przedsiębiorstwo budowlane
logo
dekra eu

20.07.2021r.
WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII MODERNIZACJI ŻURAWI WIEŻOWYCH

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż urządzeń w ramach planowanego Projektu pn.  Wdrożenie innowacyjnej technologii kompleksowej specjalistycznej modernizacji żurawi wieżowych”.

Zapraszamy do złożenia ofert w zakresie wyłonienia Wykonawcy/Dostawcy urządzeń dotyczących inwestycji pn.„Dostawa i montaż urządzeń stanowiących kluczowe elementy części naprawczej ciągu technologicznego dedykowanego kompleksowej specjalistycznej modernizacji żurawi wieżowych: specjalistyczna komora lakiernicza z elementami towarzyszącymi, specjalistyczna komora śrutownicza z elementami towarzyszącymi, kompresorownia wraz z instalacją i wentylacją” ,  dla Przedsiębiorstwa Budowlano – Produkcyjnego Łęgprzem Sp. z o.o. z siedzibą Krakowie (31-587) przy ul. Ciepłownicza 1. Zamówienie jest planowane w ramach projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii kompleksowej specjalistycznej modernizacji żurawi wieżowych”, na którego realizację został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Kredyt na innowacje technologiczne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (nr naboru POIR.03.02.02-IP.04-00-N71/20).

Dokumentacja przetargowa, dostępna jest pod  linkiem:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60218

INFORMUJEMY, ŻE TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAŁ WYDŁUŻONY Z DNIA 20.08.2021R. O GODZ. 15.00 NA DZIEŃ 27.08.2021R. O GODZ 15.00.

Zamawiający informuje, iż w dniu 20.08.2021r. dokonał doprecyzowaniA wymaganego okresu gwarancji w zapytaniu ofertowym, a to:

W związku ze zgłaszanymi uwagami potencjalnych oferentów, dotyczącymi rozbieżności pomiędzy minimalnym wymaganym okresem gwarancji wskazanym w Zapytaniu Ofertowym , a długością gwarancji określoną w kryteriach oceny oferty informujemy, że nadrzędne zapisy są zawarte w ramach kryteriów oceny ofert, w pkt E ppkt. 2 Zapytania ofertowego.

W związku z powyższym w dniu 20.08.2021r. doprecyzowaniu ulega przedmiotowe Zapytanie Ofertowe, które w pkt. B ppkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, liczonej od daty podpisania protokołu przyjęcia urządzeń. Zakres gwarancji musi obejmować co najmniej wady fabryczne, konstrukcyjne i materiałowe jak również komponenty podlegające naturalnemu zużyciu. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępu serwisowego 24h/dobę oraz czasu reakcji serwisu na zgłoszenia do 24h.”

Doprecyzowaniu ulega zapis pkt. C ppkt 9 zapytania ofertowego, który otrzymuje brzmienie:
Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym zakup, dostawę montaż w tym również własny transport.”

oraz Formularz oferty – akapit  drugi pod tabelą na stronie 10, który otrzymuje brzmienie:
Wartość oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.”

 
 
Zamawiający informuje, iż w dniu 12.08.2021r. dokonał korekty zapisu umieszczonego w Zapytaniu Ofertowym, tj. w pkt. C, dotyczącym warunków udziału w postepowaniu w pkt 2 ppkt 1, poprzez sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej, jak poniżej:
było: „1) przedstawić minimum 3 referencje ze zrealizowanych tożsamych inwestycji o wartości wyposażenia minimum 1 mln zł”
jest : „1) przedstawić minimum 3 referencje ze zrealizowanych tożsamych inwestycji o wartości wyposażenia minimum 1,5 mln zł”
Pozostałe warunki zapytania ofertowego pozostają bez zmian.